МЛЕНИ ВАРОВИЦИ

Основни показатели по БДС 694-78
Съдържание на калциев карбонат 97 %
Съдържание на неразтворими в солна киселина вещества 1,5 %
Съдържание на двужелезен триокис 0,15 %
Съдържание на пясък < 0,2 %
 Съдържание на влага < 0,15 %
Съдържание на манган 0,015%
Съдържание на водоразтворими вещества < 0,15 %
Алкалност, изразена като калциев окис < 0,25 %
Плътност 2,73 g/cm3
Допълнителни показатели
Маслоемкост 23 %; БДС 13257-89
Степен на белота > 89 %; БДС 1820-71
Обемно тегло средно 1,00 g/сm3
Финост на смилане
остатък на сито 71 µm < 7,0 %
остатък на сито 100 µm < 0,5 %