ТРОШЕНО-КАМЕННИ ФРАКЦИИ

Район “Тетово” Район “Топчии”
Обемно тегло 2,5х10^3 кg/m3 2,64х10^3 кg/m3
Специфична плътност 2,8х10^3 кg/m3
Обем на порите < 12,54 % 2,58 %
Водопопиваемост

до постоянна маса

< 2,8% 0,88 %

Произвеждани продукти

Фракции 0-5мм; 5-15мм; 15-25мм; 25-75мм; 0-60мм 0-5мм; 5-15мм; 15-25мм; 25-75мм
калиброван варовик за захарната промишленост; калиброван варовик за захарната промишленост;
взривена скална маса взривена скална маса
едрогабаритни блокове едрогабаритни блокове
Класификация на скалата по БДС 2282-83 Група III, клас II Класификация на скалата по БДС 2282-83.

Якост на натиск

във въздушно сухо състояние < 82МРа  <139 MPa
във водонапито състояние > 68МРа  > 132 МРа
Якост на натиск след 25 цикъла на замразяване > 63 МРа  > 129 MPa
Загуба на маса след 25 цикъла на замразяване < 0,11%  < 0,18%
Износване по Девал 5,7%  4,80%

Химически състав

Съдържание на CaCO3 96,70%
Съдържание на SiO2 <0,05%
Съдържание на MgCO3 0,50%
Съдържание на Fе2O3 <0,10%
Съдържание на МnO 0,02%
Съдържание на P2O5  0,17%
Съдържание на Al2O3 0,16%