СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД

ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ВАРОВИК

Виж повече

СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД

Предприятието разработва кариери от варовик в Русенска, Разградска и Добричка област. В тях се произвеждат предимно трошенно-каменни фракции за пътни настилки и ломен камък.Впоследствие се развива и дейността вародобив, която по-късно е ликвидирана поради физическото изхабяване на варовата пещ.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

70 години опит

Фирма “Скални материали” АД, гр.Русе е основана през 1948 г. като “Каменни кариери”.
Разработва кариери от варовик за строителството, химическата и фуражната промишленост в Русенски, Разградски и Добрички регион. Предприятието извършва също така и строителна, пробивно – взривна, печатарска и рекламна дейност.

Отлично качество

Фирма „Скални материали” АД, гр.Русе е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2015.

Поддържа се система НАССР “Анализ на опасността и контрол на критичните точки”.

Поддържа се също така и Производствен контрол в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската Общност по отношение на строителните продукти, в сила от 24.04.2011г. изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО въведена в българското законодателство с част втора на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Голямо разнообразие

Добив и обработка на варовици,трошено-каменни фракции,облицовъчни плочи, блокове, архитектурни елементи от русенски варовик и органогенен варовик.
Пробивно-взривни дейности. Строителни дейности.